Đại tái thiết - Great reset là gì?

Thanh toán với mã ưu đãi

Đại tái thiết - Great reset là gì?

Đại tái thiết - Great reset là gì?

Đại tái thiết là gì? Nó có liên quan gì tới covid, và sau covid?

Các trọng tâm của Đại tái thiết là gì? 

  1. Môi trường ?
  2. Nóng lên toàn cầu?
  3. Các hệ thống liên thông: Big Data, Big Tech, Big Pharma
  4. AI, công nghệ, tự động?
  5. Chính phủ thông minh?
  6. Kinh tế tập trung...
  7. Sở hữu tài sản...

Chúng ta có thể chủ động những gì? chuẩn bị những gì để không bị cuốn trôi trong trận đại tái thiết?

- Cấu trúc lại kinh tế gia đình: thu nhập chi phí, văn hóa, lối sống, quan điểm, tư tưởng cho phù hợp với giai đoạn mới,

- Chú trọng gìn giữ phát triển sức khỏe, tinh thần, tâm linh

-  Cấu trúc lại chiến lược phát triển công việc, quan hệ xã hội, 

- Cấu trúc lại việc học tập của con cái

- Bảo vệ giá trị cốt lõi của bản thân , gia đình trước những cơn đại hồng thủy , đại tái thiết/

August, 11 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666